Interdisciplinary research with the medical sciences

Övervakning och analys av hälsa och livsstil hos barn

Vi samarbetar med forskare från enheten för epidemiologi och global hälsa. Exempel på aktuella forskningsområden inom denna enhet är reproduktiv hälsa, barnets hälsa och tillväxt samt utvärdering av hälsointerventioner.

En stor del av samarbetet sker inom ramen för Salutsatsningen, en hälsofrämjande satsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Allt eftersom satsningen fortsätter kommer födelsekohorter att följas över tiden, från fosterstadiet genom barndomen och upp i tonåren.

Epidemiologiska och statistiska metoder används för övervakning och analys av hälsa och livsstil hos västerbottens barn och för etiologiska studier för att öka förståelsen av determinanter för barnhälsa. Utveckling av statistiska metoder är vidare en viktig del av utvärderingen av Salutsatsningen med avseende på förändringar i livsstil och hälsa både på kort och på lång sikt.


Kontaktperson: Marie Lindkvist

InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar och hur påverkas hälso- och sjukvårdens kvalitet?

InUt är ett Vinnvård-finansierat projekt som studerar hur nya rekommendationer i nationella riktlinjer implementeras i rutinsjukvården, både med avseende på införande av nya metoder och utmönstring av förlegade metoder.

Riks-Stroke, det svenska kvalitetsregistret för strokesjukvård, utgör basen i det empiriska underlaget. Registret startades 1994 och inkluderar alla sjukhus i Sverige som vårdar patienter med akut stroke. Riks-Stroke innehåller uppgifter från akutskedet , efter 3 månader och efter 12 månader från ca 325 000 insjuknanden och årligen tillkommer ca 25 000 nya insjuknanden. Detaljerad information om Riks-Stroke finns på registrets hemsida: www.riks-stroke.org. Efter godkännande från etikprövningsnämnden kompletteras data från Riks-Stroke genom samkörningar med register vid SCB och Socialstyrelsen.
FD Marie Eriksson, Statistiska institutionen, Umeå Universitet är projektledare, och professor Kjell Asplund, Folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå universitet är huvudman för projektet.


MONICA-undersökningen i norra Sverige

I MONICA-undersökningen studeras den långsiktiga utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt hur riskfaktorer för dessa förändras över tid i befolkningen.
Sedan 1985 har MONICA-undersökningen i Norr- och Västerbotten registrerat insjuknande i stroke och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar av befolkningen. I databaserna finns idag mer än 18 000 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke registrerade. Sedan 1985 har sex undersökningar genomförts av ett slumpmässigt urval av befolkningen avseende bl. a riskfaktorer för hjärtkärl¬sjukdom och diabetes, omfattande totalt cirka 12 000 individer. Bland de som deltagit i hälsoundersökningarna (här utgör även Västerbottens hälsoundersökningar en viktig komponent) finns personer som senare i livet drabbats av infarkt, stroke eller diabetes och de utgör en viktig del i forskningen om orsakerna till hjärtkärlsjukdom. Projektet är godkänt av etikprövningsnämnden i Umeå.
Vid Statistiska institutionen, Umeå universitet, arbetar för närvarande FD Marie Eriksson med MONICA-undersökningen i norra Sverige. Bo Carlberg MD, Docent, Folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Medicin, Umeå universitet och Mats Eliasson, Docent, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå samt Medicin, Sunderby sjukhus, Luleå, är Principal Investigators.

Läsare hänvisas till MONICAs hemsida. Där finns en detaljerad beskrivning av projektet.

Barndiabetesregistret

I Svenska Barndiabetesregistret har typ 1 diabetes mellitus studerats sen de första fallen registrerades i Juli 1977. Registret har länkats till andra populationsregister där information finns om händelser i livsförloppet för diabetiker, matchade kontroller, syskon och föräldrar. Specifika studier med data från registret har berört frågeställningar om diabetes och depression, socio-ekonomiska riskfaktorer för diabetes, incidens och mortalitetsstudier samt studier av njursjukdomar.

Medarbetare vid Statistiska institutionen är Ingeborg Waernbaum och Emma Persson.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion