Psykometri

Psykometri är ett statistiskt forskningsområde som fokuserar på utveckling av metoder för att analysera och utvärdera psykologiska test och kunskapsprov. Inom detta fält är professor Marie Wiberg, FD Kenny Bränberg samt doktorand Inga Laukaityte verksamma. För närvarande finns ett aktivt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet har titeln Nya statistiska metoder för att säkerställa hög kvalitet över tid i standardiserade kunskapsprov. Det övergripande syftet är att utveckla statistiska metoder som är lämpliga för storskaliga kunskapsprov som ges vid upprepade tillfällen. En del av projektet fokuserade på ekvivaleringsproblematiken, dvs. den statistiska process som bestämmer om provpoäng på två olika provversioner är jämförbara. En annan del är att ta fram alternativa modeller för hur man säkerställer kvalitet i prov över tid. I detta projekt ingår internationella forskare samt en doktorand är involverad from hösten 2015. Tidigare har två andra projekt på enheten inom det psykometriska forskningsfältet finansierats av Vetenskapsrådet. Det första projektet var Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov där det övergripande syftet var att utveckla teorin för att analysera och utvärdera kunskapsprov för att skapa rättvisa prov till alla provtagare oavsett kön och etnicitet. Det andra projektet hade titeln Analys och modellering av svenska elevers prestationer i TIMSS and PISA i ett internationellt perspektiv. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) är internationella komparativa studier som syftar till att mäta elevers prestationer i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Projektets övergripande syfte var att undersöka relevansen i de analytiska verktyg och de statistiska modeller som används för att analysera TIMSS och PISA i Sverige. Vidare att bygga flernivåmodeller som tar hänsyn till den hierarkiska datastrukturen för att få mer information och en effektivare mätning av elevernas prestationer. I detta projektet arbetade professor Marie Wiberg, doktorand Inga Laukaityte samt FD Ewa Rolfsman.

Kontaktperson: Marie Wiberg


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Statistiska ögon på svenska elevers kunskapstapp

Mörka tidningsrubriker  larmar om hur svenska elever tappar i kunskap jämfört med andra länder. En som vridit och vänt på de här testresultaten i många år är statistikern Marie Wiberg. Här intervjuas hon av Fjärde uppgiften.