Nyhetsarkiv

FORTE beviljar programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016

Ingeborg Waernbaum är en av tre huvudsökande i forskningsprogrammet Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden - vilken roll spelar kommunerna? som beviljats 9 miljoner kronor av FORTE i utlysningen av programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016. Ledare för forskningsprogrammet är professor Anders Forslund, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Erling Häggström Lundevaller är medarbetare i forskningsprogrammet Ageing well - individuals, families and households under changing demographic regimes in Sweden, som leds av professor Gunnar Andersson, Stockholms universitet, och också beviljats 9 miljoner kronor av FORTE i utlysningen av programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016.

Läs mer

Forskningsprojekt får 4.2 miljoner kronor från VR

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat 4.2 miljoner till forskningsprojektet Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa som leds av professor Xavier de Luna.
Projektet ska löpa över 4 år med start 2017.Läs mer

Lina Schelin får 6 miljoner av Vetenskapsrådet

Lina Schelin har från Vetenskapsrådet fått sk etableringsbidrag riktat till juniora forskare för forskningsprojektet Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder.
Projektet ska pågå 2017-2020.Läs mer

Forskningsprojekt får 2.5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond

Anders Lundqvist har fått forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond för projektet ”Metoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med icke-slumpmässigt bortfall”.
Totalt beviljades 2550000 kr.Läs mer om projektet

Medel för pedagogiska utvecklingsprojekt från PUNKTUM

Tre av sju projekt inom ramen för 2016 års utlysning av PUNKTUM (Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid Umeå universitet) har beviljats Handelshögskolan. Projektledare för de tre projekten är Maria Karlsson (Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs), Sofia Isberg (Från grupparbete till lärande i team) och Johan Svensson (Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller).
Läs mer

Marie Lindkvist tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2016

Marie Lindkvist, universitetslektor i statistik, tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2016. Hon får priset för att hon i sitt pedagogiska uppdrag medvetet arbetar på ett sätt som stödjer studenternas lärande, har fokus på den som lär och hur lärande går till.
Läs mer

Skickliga lärare vid Enheten för statistik

Fyra lärare har utnämnts i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Marie Lindqvist och Ingrid Svensson har utnämnts till Excellenta lärare och Maria Karlsson och Kadri Meister har utnämnts till Meriterade lärare.Läs mer

4,6 miljoner till metodutveckling för registerforskning från Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse

Xavier de Luna vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har fått 4,6 miljoner kronor från Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet "Innovative statistical methods for optimal use of large-scale register data in studies of causal pathways”. Projektet kommer att pågå under fem år.Läs mer

Nyutnämnd affilierad professor i Statistik

Professor Elena Stanghellini från Università degli Studi di Perugia, Italien är från och med 1 december i år nyutnämnd affilierad professor i Statistik vid Handelshögskolan.

Läs artikeln om Professor Stanghellini från magasinet Altitude

Forskningsmedel till USBE forskare

Vetenskapsrådet har beviljat 16,3 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap samt 45,1 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa till totalt 17 forskningsprojekt vid Umeå universitet.
Läs mer

Professorsinstallation vid Umeå universitets århögstid

Handelshögskolan har en professor som installeras och det är Marie Wiberg, enheten för Statistik som installeras som professor i statistik med inriktning mot psykometri. Läs mer

Marie Wiberg utnämnd till professor

Marie Wiberg har utnämnts till professor i Statistik med inriktning psykometri. Psykometri är ett statistiskt forskningsområde som fokuserar på utveckling av metoder för att analysera och utvärdera psykologiska test och kunskapsprov. Läs mer

Erling Häggström Lundevaller med i projektgrupp som erhållit medel från europeiska forskningsrådet ERC

Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor i statistik, ingår i den projektgrupp som leds av Lotta Vikström, professor i historia, som beviljats 19 miljoner i excellensmedel av det europeiska forskningsrådet ERC för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället. Läs mer

Forskare vid enheten i framgångsrikt samarbete med hjärnforskare

En internationell studie har identifierat gener som kan kopplas till människans tankeförmåga, eller så kallade generella kognitiva förmågor, med funktioner som minne, bearbetning av sinnesintryck, utveckling av resonemang, med mera, efter 45 års ålder. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. Läs mer

Maria Karlsson invald i fint sällskap

Maria Karlsson, universitetslektor vid enheten för statistik på Handelshögskolan, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018. Läs mer

Maria Karlsson bloggar på rj.se

Maria Karlsson, universitetslektor i statistik, är under november och december gästbloggare hos Riksbankens Jubileumsfond (RJ).  RJ:s presentation av Maria Karlsson Senaste blogginlägget

Projektbidrag från Vetenskapsrådet för utveckling av statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov

Marie Wiberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet ”Nya statistiska metoder för att säkerställa hög kvalitet över tid i standardiserade kunskapsprov”. Totalt beviljades 4,2 miljoner för projektet. Läs mer

Curie: Marie Wiberg gästbloggar

Marie Wiberg, universitetslektor vid Handelshögskolan och ledamot i Sveriges unga akademi gästbloggar i Vetenskapsrådets nättidning Curie. Första inlägget handlar om jämställdhet, karriärvägar, nyfikenhet och tvärvetenskap – frågor som engagerar henne.Läs mer

Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2014 tilldelas Ingeborg Waernbaum, enheten för statistik

Docent Ingeborg Waernbaum tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2014 till en yngre välförtjänt forskare vid Umeå universitet.
Ingeborg kommer fredagen den 17 oktober kl 13.00 att hålla en högtidsföreläsning med titeln Robusta metoder för skattning av kausala effekter.
Läs mer

Umeå universitets statistikutbildningar får högsta betyg

Kandidat- och magisterutbildningarna i statistik vid Umeå universitet håller mycket hög kvalitet respektive hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i nya utvärderingar.Läs mer

Handelshögskolans pedagogiska pris till statistiker

Handelshögskolans pedagogiska pris för 2013 tilldelas universitetslektor och studierektor Jessica Fahlén.Läs mer

Forskningsbidrag till Handelshögskolan, Statistik

Vetenskapsrådet delar ut drygt 10 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Jenny Häggström, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet, är en av dem som får bidrag. Läs mer

Forskare från Handelshögskolan invald i Sveriges unga akademi

Marie Wiberg, docent i statistik vid Umeå universitet, har utsett till ny ledamot i Sveriges unga akademi. Akademin samlar ett urval av Sveriges bästa unga forskare. Sedan tidigare är även Umeåforskarna Christer Nordlund och Klas Markström ledamöter.Läs mer

Marie Wiberg, Handelshögskolan, Statistik har beviljats utbildningsvetenskapliga forskningsmedel

Marie Wiberg, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet har beviljats kvalitetsbaserade medel för forskning inom utbildningsvetenskap från Lärarhögskolan, Umeå universitet efter beslut av dess styrelse. Kvalitetsbaserade medel för forskning inom utbildningsvetenskapliga området utlyses en gång per år från Lärarhögskolan, Umeå universitet. Wiberg erhöll 500 000 kronor för att arbeta med metoder för att öka kvaliteten i kunskapsprov.

Marie Wiberg, Handelshögskolan, Statistik har beviljats professorsmeriteringsbidrag

Marie Wiberg, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet har beviljats kvinnliga professorsmeriteringsbidrag från Umeå universitet efter beslut av rektor. Universitetsstyrelsen har sedan tidigare avsatt medel till en satsning på kvinnors professorsmeritering i syfte att öka antalet kvinnliga professorer vid Umeå universitet. Wiberg erhöll 750 000 kronor för 18 månader för att arbeta vidare inom hennes forskningsområde som handlar om nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov.

Maria Karlsson, Enheten för statistik, har beviljats forskningsbidrag från IFAU

Maria Karlsson, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har beviljats forskningsbidrag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) för projektet "Estimation of labor market policy program effects in the presence of interference between individuals”. Projektet genomförs under två år tillsammans med filosofie doktor Mathias Lundin, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Totalt beviljades 1 093 000 kronor för projektet.
Läs mer

Projektbidrag från Vetenskapsrådet

Marie Eriksson och Xavier de Luna, Handelshögskolan vid Umeå Universitet, statistik, har bägge fått forskningsmedel från Vetenskapsrådets speciella satsning Statistik i empiriska vetenskaper. Marie Eriksson för projektet ”Att mäta vårdens hälsa och kvalitet” och Xavier de Luna för projektet ”Longitudinella studier av kognitiv åldrande: Hantering av icke-slumpmässigt bortfall i studier med multivariata- och fMRI utfall”. Projekten beviljades medel för 4.8 miljoner vardera.Läs mer

Riksbankens Jubileumsfond beviljar 2.8 miljoner för utveckling av statistiska metoder för analys av efterfrågefunktioner

Maria Karlsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet ”Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobitmodeller”. Totalt beviljades 2,8 miljoner kronor för projektet.
Läs mer

Projekt får 2 340 000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond

Ingeborg Waernbaum, Statistiska institutionen, får 2 340 000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond för ett projekt med titeln "Statistical methods for analyzing marginal causal effects in matched and unmatched case-control study designs". Syftet är att utveckla nya statistiska metoder som kan användas för att skatta kausala effekter i matchade och omatchade fall-kontrollstudier. En fall-kontrollstudie är en vanlig studiedesign för att undersöka effekten av en riskfaktor på en sjukdom.

7,4 miljoner till Statistiska institutionen från FAS och Vetenskapsrådet i årets satsning på yngre forskare

Marie Eriksson, Statistiska institutionen, har beviljats 5,6 miljoner från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och 1,8 miljoner från Vetenskapsrådet (VR) för projektet "Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder". I projektet studeras om det uppstår skillnader i tillgång till vård mellan olika socialgrupper när en ny metod införs. Stroke är en av våra största folksjukdomar, som årligen drabbar ca 30 000 personer i Sverige. Genom att kartlägga skillnader i strokevårdens innehåll och resultat utifrån födelseland, socioekonomisk status, kön och ålder bidrar projektet med viktig kunskap som kan öka möjligheterna till en jämlik och effektiv fördelning av vårdens resurser.

Mottagare av 2011 års karriärbidrag!

Ingeborg Waernbaum är en av 37 forskare som tilldelas två miljoner kronor i den andra omgången av Umeå universitets satsning på karriärbidrag till unga lovande forskare. I den första omgången (2009) fick statistiska institutionen två karriärbidragstagare. Läs mer


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion