Statistisk konsultation

Enheten för Statistik, Handelshögskolan, Umeå universitet, tillhandahåller statistisk expertis både inom universitetet, och åt externa uppdragsgivare. Vi har bred statistisk kompetens och erfarenhet från ett flertal tillämpningsområden.

Våra konsultuppdrag inkluderar allmän statistisk rådgivning, kurser, studieplanering, statistisk metod, analys och tolkning av resultat. Vi kan även skriva eller granska relevanta avsnitt i publikationer mm. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.

Vid enheten finns flera erfarna statistiker som arbetar med konsultuppdrag inom olika områden, däribland:

Namn Intresseområden

Marie Eriksson

Medicinska tillämpningar, kliniska prövningar, epidemiologi, registerstudier
Anders Lundquist Medicinska tillämpningar, genetiska associationsstudier, survey-undersökningar, multivariat analys, tidsserieanalys
Erling Häggström Lundevaller Demografiska problem, analys av stora registerdata, analys av longitudinella data, överlevnadsanalys, GLM modeller
Magnus Ekström Skogliga tillämpningar
Marie Wiberg Psykologi, utbildningsvetenskap, beteendevetenskapliga mätningar, validering av mätinstrument
Mathias Lundin Analys av registerdata, icke-experimentella studier
Priyantha Wijayatunga Statistical prediction and classification, causal inference, data analysis in science, medicine, economics, etc.
Jenny Häggström Medicinska tillämpningar, analys av registerdata, icke-experimentella studier
Johan Svensson All grundläggande statistik, tillförlitlighetsanalys, överlevnadsanalys

En målsättning är att låta studenter delta i verksamheten, bl.a. genom examensarbeten i anslutning till större uppdrag. Studentens arbete i konsultverksamheten, som naturligtvis sker under kvalificerad handledning, ger god introduktion till en framtida yrkesverksamhet.

Kostnad

Mindre uppdrag arvoderas vanligtvis per timme, medan finansiering av större, långsiktiga projekt, kan ske under andra former enligt överenskommelse (t.ex. genom medfinansiering av en tjänst).

Riktlinjer för medförfattarskap

Vår grundregel för medförfattarskap är att om statistikern i betydande grad bidragit med råd, planering eller analys så är medförfattarskap motiverat. Statistikern bidrar i så fall med statistiska avsnitt i publikationen och är därmed också delansvarig för innehållet.

Kontakt

För mer information är ni välkomna att kontakta Marie Eriksson, epost: consulting@stat.umu.se, telefon: 090-786 6108.
Statistisk konsultation vid Umeå universitet bedrivs även av Institutionen för matematik och matematisk statistik.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion