Kvalitetsarbete

Målet med Handelshögskolans kvalitetsarbete är att skapa förutsättningar för studenterna att nå programmens nationella och lokala examensmål. Kvalitetsarbetet bygger på Handelshögskolans vision, mission och strategi och stödjer våra strategiska processer inom utbildning, forskning och samverkan.

Handelshögskolans kvalitetssystem för utbildning omfattar fem centrala teman:

  • Studentcentrerat lärande
  • Organisering och ledning av program och pedagogiskt arbete
  • Lärares kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling
  • Resurser och stöd i lärandemiljöer
  • Utvärdering av studenternas lärande och programmens design

De olika temana utgår från Umeå universitets kvalitetssystem och från internationella kvalitetsstandarder för handelshögskolor.

Genom ett systematiskt arbete med nämnda fem teman säkerställer vi att Handelshögskolans program och kurser är relevanta, aktuella och användbara och svarar mot förväntningar från studenter och intressenter från näringsliv och samhälle.

Processen för att säkerställa lärande består av följande delar:

  • Utformning av programmål relevanta för respektive program
  • Utveckling av mätbara operationaliseringar av programmål
  • Bedömningar av studenternas förmåga att uppnå programmålen genomförs kontinuerligt i kurser där det är lämpligt utifrån programstrukturen
  • Systematiska analyser leder till diskussioner om förbättringsbehov och senare till beslut om åtgärder för att bättre stötta studenternas lärande
  • Implementering av åtgärder sker på kurs- eller programnivå och kan handla om såväl innehåll som pedagogik

Handelshögskolan arbetar för att erhålla en ackreditering genom AACSB – the Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business. En ackreditering av AACSB är en garant för god internationell kvalitet och Handelshögskolan ansökte därför om att få inleda processen mot AACSB-ackreditering i maj 2013. Därefter genomfördes en självvärdering (presenterad i en så kallad initial Self-Evaluation Report) som resulterade i en handlingsplan. Planen godkändes av AACSB i februari 2015 och den kommer under några år att utgöra grunden för Handelshögskolans fortsatta arbete med kvalitet i utbildning och forskning.

Som en Handelshögskola med en tydlig hållbarhetsprofil utgör miljöledning enligt ISO 14001 en del i Handelshögskolans kvalitetsarbete (se mer under hållbar utveckling). Handelshögskolan är sedan 2015 certifierade enligt ISO 14001.

Kontaktpersoner:

Sofia LundbergSofia Isberg Jessica Eriksson


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion