Till umu.se

Rektors krönika

- Publicerad i Ekbladet nr 3, 2017

I skrivande stund har ni hunnit ha er första tentamen. För ungefär 250 av er är det den första tentan vid Handelshögskolan. Jag hoppas att ni förberett er ordentligt och att det gått bra. Övning brukar ge färdighet.

Handelshögskolan har också prövats. Förvisso som en del av Umeå universitet, men ändå. Universitetskanslersämbetet (UKÄ)1 har nämligen tematiskt utvärderat alla lärosäten i hur vi främjar hållbar utveckling i utbildning. För drygt tio år sedan skrevs lärosätenas ansvar för att främja hållbar utveckling in i Högskolelagen. Nu har vi för första gången utvärderats och det med avseende på hur vi arbetar med hållbar utveckling inom utbildning. Lär vi våra studenter för och om hållbar utveckling?

Vad är hållbar utveckling? Begreppet är frekvent använt men vad betyder det egentligen? Den definition som används i det här sammanhanget är att det innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Vår egen hållbarhetspolicy följer samma definition. 

För tre år sedan antogs Handelshögskolans mål för hållbarhetsarbetet och som en del av detta miljöcertifierade vi oss enligt ISO14001 under 2015. Nu har vi kommit så långt att länken mellan vår övergripande målsättning, programmål och förväntade studieresultat på kursnivå sitter ihop. Vi kan se en tydlig progression i våra studenters kunskaper i hållbar utveckling idag jämfört med när vi analyserade detta för första gången.

Därför är det väldigt glädjande när UKÄ och bedömargruppen i sitt utlåtande om Umeå universitet under ett av tre aspektområden, utformning, genomförande och resultat (de andra handlar om styrning och organisation samt miljöer och resurser) skriver: ”Lärosätet har utbildningar på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildningsnivå, som utformas och genomförs så att hållbar utveckling integreras. Flera utbildningar ges också som har examensmål som direkt berör hållbar utveckling. Självvärderingen lyfter fram sju omfattande exempel som omfattar samtliga vetenskapsområden, inte minst följande tre: Handelshögskolan, där hållbar utveckling i samtliga dess aspekter integreras i utbildningen, dessutom med tydlig progression … Varje examen följs upp via en handläggningsordning, där matriser används för att visa hur examensmål ska uppnås i ingående kurser. Vid Handelshögskolan, som har en egen hållbarhetspolicy, finns ett ledningssystem för hållbar utveckling som Rådet för hållbar utveckling ansvarar för. Handelshögskolan utlyser även ett årligt uppsatspris för studenter med fokus på hållbarhet och företagsetik. Det finns alltså exempel på institutioner, programansvariga eller motsvarande som arbetar systematiskt med att följa upp och utveckla integreringen av frågor kring hållbar utveckling i utbildningen.”

Vi har alltså sedan 2014 inte bara klarat vår målsättning att bli miljöcertifierade, vi tycker att vi också får med beröm godkänt för vårt arbete med att integrera hållbar utveckling i våra utbildningar.2 Tack alla ni som bidragit och bidrar till detta!


1 ”UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler.” www.uka.se

2 Notera att UKÄ inte gjort någon separat utvärdering av Handelshögskolan – vi hålls fram som ett gtt exempel inom utformning, genomförande och resultat.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion