HeadlineImage

Samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten

Universitetet och Handelshögskolan har väl utvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda partneruniversitet. Samverkan tar tillvara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen.

Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

Handelshögskolan verkar inom tre huvudområden; utbildning, forskning och samverkan. Av avgörande betydelse är samarbetet med lokala och regionala företag och organisationer t.ex. i gemensamma forskningsprojekt , konsultation mm. I några fall har det också resulterat i djupgående samarbeten t.ex. i form av s.k. företagsforskardoktorander och donationer till professurer inom olika kompetensområden. Inom uppdragsutbildning kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningsinsatser.

Näringslivets betydelse för Handelshögskolan

Utbildning

Samverkan med näringsliv, offentlig sektor och partneruniversitet är av betydande vikt för att Handelshögskolan skall tillhandahålla kvalificerade utbildningar. För studenterna är det otroligt värdefullt att få möjlighet att lösa ett ”verkligt” problem och på så vis få praktiska erfarenheter och kontakter samt en inblick i vilka jobb deras utbildning kan leda till. Företagen får i sin tur kontakt med framtida arbetskraft och tillgång till Handelshögskolans kompetens och kan genom ny kunskap skapa konkurrensfördelar och verksamhetsutveckling. Detta sker genom t.ex. examensarbeten, praktik, caseuppgifter, seminarier och gästföreläsningar.

Läs mer om hur du kan samverka med Handelshögskolan

Forskning

Samverkan med det omgivande samhället är en naturlig del av vår forskning eftersom det är verksamheten inom olika organisationer som utgör och inspirerar till våra forskningsfrågor. Alla vinner vi på ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Forskningen återförs via artiklar, publikationer, seminarier, workshops, föreläsningar, böcker och rapporter.

Samverkan

Ledarskapsakademin utvecklar skräddarsydda utvecklingsprogram för ledare och ledningsgrupper inom både offentlig och privat verksamhet inom strategi, ledarskap, projektledning, verksamhets- och ekonomistyrning m.m. Genomgående bygger uppdragsutbildningen på insikten om vikten av att respektera mötande parters kompetens och därifrån utveckla ett erfarenhetsutbyte.

Olika konsultuppdrag tas emot efter förfrågan från de olika ämnesområdena.

Välkommen att kontakta oss på Handelshögskolan!


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion